Säännöt

1§ Nimi

Eläinten terveys ETT ry:n alaisuudessa toimiva tulosvastuullinen yksikkö NASEVA.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Nasevan tehtävänä on edistää terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla nautatiloilla sekä valvoa, kehittää ja ylläpitää tietokantaa niistä nautatiloista, jotka liittyvät kansalliseen terveydenhuoltoon. Kansallisen tason sisällöstä päättää ETU-ohjausryhmä. Nasevan palveluita voidaan myös myydä.

3§ Tietokannan käyttö

Tilan ja eläinlääkärin välisessä ETU:n mallin mukaisessa terveydenhuoltosopimuksessa määritellään tilan tietojen käyttöoikeus. Tilan valtuuttamana tietoja voivat saada käyttöönsä Naseva, meijerit, teurastamot, viranomaiset ja tilan sopimuseläinlääkäri sekä muut tilan valtuuttamat tahot määritellyillä käyttö- ja/tai lukuoikeuksilla. Käyttöoikeushakemukset käsitellään johtoryhmässä.

4§ Hallinto

Naseva on ETT ry:n alaisuudessa toimiva tulosvastuullinen yksikkö, joka vastaa toiminnastaan ETT ry:n hallitukselle.
Toiminnasta päättää Nasevan johtoryhmä, johon kuuluu 3 meijerijäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja kolme teurastamojäsentä. Kaikille valitaan henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut teurastamoita ja meijereitä edustavat jäsenet valitaan vuosittain helmikuussa järjestettävässä ETT ry :n vuosikokouksessa, niistä meijereistä ja teurastamoista, jotka ovat mukana rahoittamassa toimintaa.
Eläinlääkintöviranomaiset voivat nimittää johtoryhmään ryhmään 1-2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi johtoryhmään kuuluu yksi tuottajien edustaja ja hänelle varajäsen, jotka MTK nimeää vuosittain. Johtoryhmä on päätösvaltainen kun vähintään 4 teurastamon ja meijerin jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan johtoryhmässä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Johtoryhmän sihteerinä toimii Nasevasta vastaava toimihenkilö.

5§ Resurssit

Johtoryhmä valitsee toimintaan tarvittavat toimihenkilöt.

6§ Toiminnan rahoitus

Mukaan tulevat meijerit ja teurastamot maksavat liittyessään liittymismaksun, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa.
Mukana olevat meijerit /teurastamot maksavat vuosittain vuosimaksua edellisenä vuonna tuottajille tilitettyjen maitolitrojen/ nautakilojen mukaisesti. Maksettavan rahamäärän osuudet ja suuruudet päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Maksut peritään kahdessa erässä johtoryhmän päätösten mukaisesti.
Ne tuottajat, jotka eivät tuota maitoa tai lihaa mukana oleviin teurastamoihin, tai meijereihin ja haluavat olla mukana, maksavat vuosimaksun. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain vuosikokouksessa.

7§ Toiminnasta eroaminen

Teurastamon/meijerin, joka haluaa erota toiminnasta, tulee ilmoittaa erostaan kirjallisesti vähintään puolta vuotta ennen seuraavaa vuosikokousta johtoryhmälle ryhmälle.


8§ Sääntömuutokset
ETT ry:n hallitus hyväksyy Nasevan säännöt, ja Nasevan johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä tehdä sääntömuutosehdotuksia ETT ry:n hallitukselle.