Säännöt

päivitetty 23.11.2021

1§ Nimi

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä - Naseva.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Nasevan ensisijainen tehtävä on ylläpitää ja kehittää terveydenhuollon tietokantaa nautatiloista. Nasevan toimintaperiaatteena on edistää nautojen terveyttä ja hyvinvointia sekä kansanterveyttä luotettavalla ja käyttäjiä hyvin palvelevalla tiedon keräämisellä ja raportoinnilla. Nasevan toiminta on vastuullista, läpinäkyvää ja avointa. Nasevan toiminnalla edistetään kansallisten sidosryhmien kanssa sovittavia nautaterveydenhuollon kansallisia tavoitteita, jotka ylittävät lainsäädännön vaatimukset. Nasevan toiminnasta päättää johtoryhmä ETT:n hallituksen linjausten mukaan. Kansallisia sidosryhmiä ja yhteistyöorganisaatioita kuullaan säännöllisesti kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä. Nasevan jäsenyritykset muodostavat säännöllisesti kokoontuvan neuvottelukunnan, jota kuullaan ja tiedotetaan säännöllisesti Nasevan toiminnasta Liittyessään Nasevaan nautatilat antavat valtuutuksen tietojensa käyttöön omalle sopimusmeijerilleen ja/tai teurastamolleen tai maksavat erillistä tietojärjestelmän käyttömaksua.

3§ Tietokannan käyttö

Tilan ja eläinlääkärin välisessä terveydenhuoltosopimuksessa, Nasevan rekisteriselosteessa ja sidosryhmien kanssa solmittavassa yhteistyösopimuksessa määritellään Nasevaan tallennettujen tietojen käyttö- ja siirto-oikeus. Tietoihin on oikeus vain tilan valtuuttamilla, rekisteriselosteessa mainituilla tahoilla.

4§ Hallinto

Naseva on ETT ry:n alaisuudessa toimiva tulosvastuullinen yksikkö, joka vastaa toiminnastaan ETT ry:n hallitukselle. Käytännön toimintaa ohjaa ETT ry:n toiminnanjohtaja Nasevan johtoryhmän antamien päätösten mukaisesti. Nasevan johtoryhmään kuuluu kolme (3) meijerijäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja kolme (3) teurastamojäsentä, joista yksi on varapuheenjohtaja. Kaikille valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) meijerin ja teurastamon johtoryhmän jäsentä ovat läsnä. Jos päätöksenteossa päädytään äänestykseen, asiat ratkaistaan johtoryhmässä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Meijereitä ja teurastamoita edustavat jäsenet valitaan vuosittain ETT ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa niistä meijereistä ja teurastamoista, jotka ovat mukana rahoittamassa toimintaa. Nasevan johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtoryhmän sihteerinä toimii Nasevan toimihenkilö. Johtoryhmän varajäsenillä ja ETT:n toimihenkilöillä on oikeus osallistua Nasevan johtoryhmän kokouksiin.

5§ Nasevan johtoryhmän tehtävät

Nasevan johtoryhmä laatii vuosittain yhdessä toiminnanjohtajan kanssa toimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa niiden toteutumista. ETT ry:n vuosikokous hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin ETT:n hallituksen esityksestä. Johtoryhmä arvioi laatujärjestelmän toimivuutta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä. Johtoryhmä päättää tieto- ja laatujärjestelmän muutoksista sekä Nasevaan kertyvän tiedon käsittelystä ja tietojen luovutuksesta Johtoryhmä seuraa, että Nasevan toimintaa ja rekisteriä kehitetään kaikkien jäsenyritysten tarpeet tasapuolisesti huomioiden ja että rekisteriä ylläpitävä taho vastaa järjestelmän toimivuudesta ostopalvelusopimuksessa sovitulla tavalla.

6§ Henkilöresurssit

Henkilöresurssitarpeesta päättää ETT ry:n hallitus. Johtoryhmä valitsee tarvittavat toimihenkilöt yhdessä ETT:n toiminnanjohtajan kanssa.

7§ Toiminnan rahoitus

Uudet meijeri- ja teurastamoalan yritysjäsenet maksavat liittyessään liittymismaksun, jonka suuruudesta päätetään ETT ry:n vuosikokouksessa. Meijerit ja teurastamot maksavat vuosimaksua edellisenä vuonna tuottajille tilitettyjen maitolitrojen tai naudanlihakilojen suhteessa. Vuosimaksuista päätetään ETT ry:n vuosikokouksessa ja ne laskutetaan kahdesti vuodessa. Nasevaan kuuluvilta meijereiltä ja teurastamoilta edellytetään myös ETT ry:n jäsenyyttä. Nautatilat, jotka eivät ole antaneet valtuutusta Nasevan jäsenenä toimivalle meijerille tai teurastamolle, maksavat erillisen tietojärjestelmän käyttömaksun. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain ETT ry:n vuosikokouksen jälkeisessä Nasevan johtoryhmän kokouksessa. Nasevan toimintaa voidaan rahoittaa myös muilla tavoin.

8§ Toiminnasta eroaminen

Meijerin tai teurastamon, joka haluaa erota toiminnasta, tulee ilmoittaa erostaan kirjallisesti vähintään puoli vuotta ennen seuraavaa ETT:n vuosikokousta Nasevan johtoryhmälle.

9§ Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

ETT ry:n hallitus hyväksyy Nasevan säännöt. Nasevan johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä Nasevan neuvottelukuntaa kuullen tehdä sääntömuutosehdotuksia ETT ry:n hallitukselle