Säännöt

päivitetty 28.8.2023 (ETT:n hallituksen päätös 9.6.2023)

1 § Nimi

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva

2 § Tarkoitus ja toiminta

Nasevan ensisijainen tehtävä on ylläpitää ja kehittää terveydenhuollon tietokantaa nautatiloista. 

Nasevan toimintaperiaatteena on edistää nautojen terveyttä ja hyvinvointia sekä kansanterveyttä luotettavalla ja käyttäjiä hyvin palvelevalla tiedon keräämisellä ja raportoinnilla. Nasevan toiminta on vastuullista, läpinäkyvää ja avointa. Edistämme kansallisten sidosryhmien kanssa sovittavia nautaterveydenhuollon kansallisia tavoitteita, jotka ylittävät lainsäädännön vaatimukset. 

Nasevan toiminnasta päättää Nasevan johtoryhmä ETT:n hallituksen linjausten mukaan. Kansallisia sidosryhmiä ja yhteistyöorganisaatioita kuullaan säännöllisesti kaikissa heitä koskevissa kysymyksissä.

Nasevan jäsenyritykset muodostavat säännöllisesti kokoontuvan neuvottelukunnan, jota kuullaan ja tiedotetaan säännöllisesti Nasevan toiminnasta.

Liittyessään Nasevaan nautatilat antavat valtuutuksen tietojensa käyttöön valitsemalleen Nasevan jäsenmeijerille ja/tai -teurastamolle.

3 § Tietokannan käyttö

Nasevaan tallennettujen tietojen käyttöoikeudesta on sovittu tilan ja eläinlääkärin välisessä terveydenhuoltosopimuksessa tai sidosryhmien kanssa solmittavassa yhteistyösopimuksessa. Nasevan tietojen käytössä tulee kuitenkin aina noudattaa Nasevan käyttöehtoja. Nautatilojen tulee osaltaan edistää Nasevaan tallennettujen tietojen luottamuksellisuutta muun muassa pidättäytymällä tarpeettomien valtuutusten antamisesta.

4 § Hallinto

Naseva on ETT ry:n alaisuudessa toimiva tulosvastuullinen yksikkö, joka vastaa toiminnastaan ETT ry:n hallitukselle. Nasevan käytännön toimintaa ohjaa ETT ry:n toiminnanjohtaja Nasevan johtoryhmän antamien päätösten mukaisesti.

Nasevan johtoryhmään kuuluu kolme meijerijäsentä, joista yksi on puheenjohtaja, ja kolme teurastamojäsentä, joista yksi on varapuheenjohtaja. Kaikille johtoryhmän jäsenille valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) meijerin ja teurastamon johtoryhmän jäsentä ovat läsnä. Jos päätöksenteossa päädytään äänestykseen, asiat ratkaistaan johtoryhmässä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Meijereitä ja teurastamoita edustavat jäsenet valitaan vuosittain ETT ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa niistä meijereistä ja teurastamoista, jotka ovat mukana rahoittamassa toimintaa. Nasevan johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtoryhmän sihteerinä toimii Nasevan toimihenkilö. Johtoryhmän varajäsenillä ja ETT:n toimihenkilöillä on oikeus osallistua Nasevan johtoryhmän kokouksiin.

5 § Nasevan johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmä laatii vuosittain yhdessä toiminnanjohtajan kanssa Nasevalle toimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa niiden toteutumista. ETT ry:n vuosikokous hyväksyy Nasevan toimintasuunnitelman ja budjetin ETT:n hallituksen esityksestä.

Johtoryhmä arvioi Nasevan laatujärjestelmän toimivuutta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä. Johtoryhmä päättää tieto- ja laatujärjestelmän muutoksista sekä Nasevaan kertyvän tiedon käsittelystä ja tietojen luovutuksesta.   

Johtoryhmä seuraa, että Nasevan toimintaa ja rekisteriä kehitetään kaikkien jäsenyritysten tarpeet tasapuolisesti huomioon ottaen ja että rekisteriä ylläpitävä taho vastaa järjestelmän toimivuudesta ostopalvelusopimuksessa sovitulla tavalla.

6 § Henkilöresurssit

Henkilöresurssitarpeesta päättää ETT ry:n hallitus. Johtoryhmä valitsee tarvittavat toimihenkilöt Nasevaan yhdessä ETT:n toiminnanjohtajan kanssa.

7 § Toiminnan rahoitus

Uudet meijeri- ja teurastamoalan yritysjäsenet maksavat liittyessään liittymismaksun, jonka suuruudesta päätetään ETT ry:n vuosikokouksessa. Meijerit ja teurastamot maksavat vuosimaksua edellisenä vuonna tuottajille tilitettyjen maitolitrojen/naudanlihakilojen suhteessa. Vuosimaksuista päätetään ETT ry:n vuosikokouksessa ja ne laskutetaan kahdesti vuodessa. Nasevaan kuuluvilta meijereiltä ja teurastamoilta edellytetään myös ETT ry:n jäsenyyttä.

Nautatilat, jotka eivät ole antaneet valtuutusta Nasevan jäsenenä toimivalle meijeri- tai teurastamoalan yritykselle, maksavat erillisen tietojärjestelmän käyttömaksun. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain ETT ry:n vuosikokouksen jälkeisessä Nasevan johtoryhmän kokouksessa.

Nasevan toimintaa voidaan rahoittaa myös muilla tavoin.

8 § Toiminnasta eroaminen

Meijerin/teurastamon, joka haluaa erota toiminnasta, tulee ilmoittaa erostaan kirjallisesti vähintään puoli vuotta ennen seuraavaa ETT:n vuosikokousta Nasevan johtoryhmälle.

9 § Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

ETT ry:n hallitus hyväksyy Nasevan säännöt. Nasevan johtoryhmä voi yksimielisellä päätöksellä Nasevan neuvottelukuntaa kuullen tehdä sääntömuutosehdotuksia ETT ry:n hallitukselle.

 

Liitteet