Tavoitteet

Suomalaisen elintarviketalouden laatuketju perustuu tilan tuottamaan laatuun ja sen dokumentointiin.

Laadun perustan muodostavat lakisääteiset asiat, jotka koskevat lääkityksiä, eläinten olosuhteita sekä maidontuotantohygieniaa. Kansalliset, lakitason ylittävät laatutekijät perustuvat perinteisiin suomalaisiin toimintatapoihin koskien jäämä- ja tautihallintaa, maidon ja lihan teknistä ja mielikuvalaatua sekä tilan ja eläinlääkärin terveydenhuoltotoimintaa. Nasevan yhtenä tehtävänä on dokumentoida terveydenhuollon tuottamaa laatutietoa.

Nasevan toimintaperiaate:

”Edistämme nautojen terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä sekä kansanterveyttä luotettavalla ja käyttäjiä hyvin palvelevalla tiedon keräämisellä ja raportoinnilla”

 Laadukas suomalainen maidon ja lihan tuotanto

ELÄINTEN TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN TASO NAUTATILALLA

Tilalla on eläinlääkärin kanssa solmittu terveydenhuoltosopimus, joka on toimitettu Nasevaan.
Eläinlääkäri tekee tilalle vuosittain vähintään yhden terveydenhuoltokäynnin.
Tilalla on eläinlääkärin tekemä, terveydenhuoltokäynnin perusteella laadittu kirjallinen terveydenhuoltosuunnitelma, joka päivitetään vuosittain.
Tilalla harjoitetaan järjestelmällistä tuotanto- ja terveysseurantaa.´
Tilalla noudatetaan lakisääteisiä vaatimuksia eläinten lääkityksistä ja hoidoista. Antibioottihoidon varoajan päätyttyä lypsylehmän maidon jäämättömyys todetaan Ruokaviraston hyväksymällä testillä ja testin tulos kirjataan. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä sekä käy läpi muut lääkityksiin liittyvät käytännöt.
Tilalla noudatetaan eläinsuojelusäädöksiä. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä ja antaa tarvittaessa eläinten hyvinvointiin liittyvää neuvontaa.
Tila noudattaa ETT ry:n ohjeita tilatason tautisuojauksessa, eläinten, sperman ja alkioiden tuonnissa sekä rehujen ostossa.
Tilalla ei ole BVD –virusta erittäviä eläimiä.
Tilalla ei ole todettu salmonellatartuntoja. Tila tutkituttaa ostamansa siitoseläimet salmonellan varalta ETT:n ohjeiden mukaisesti. Vasikkakasvattamo, joka myy ostamiaan eläimiä jatkokasvatukseen tutkituttaa salmonellan osastokohtaisesti vuosittain, ja toimittaa tutkimustuloksen Nasevaan.
Eloeläimiä myyvällä tilalla ei ole todettavissa pälvisilsaa.
Ruokinta- ja rehuhygienian, kuivituksen ja lannankäsittelyn sekä eläinten oleskelutilojen järjestelyillä ehkäistään ulosteperäisten taudinaiheuttajien leviämistä karjassa ja pidetään eläimet mahdollisimman puhtaina. Eläinlääkäri dokumentoi tilanteen terveydenhuoltokäynnillä.