Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 2.6.2006 Päivitetty 14.10.2015

 

1.     Rekisterinpitäjä

Eläinten terveys ETT ry / Naseva

ETT Ry  Pl 221 60101 Seinäjoki
Puh. (06) 4126 999, Fax. (06) 4126 996, www.ett.fi

 

2.     Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Paula Halkosaari

ETT ry / Naseva, PL 52 41401 Lievestuore
Puh. 0400 98 8894   etunimi.sukunimi@ett.fi

www.naseva.fi

 

Erja Tuunainen

Puh. 040 709 0021, etunimi.sukunimi@ett.fi

 

3.     Rekisterin nimi

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva

 

4.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Naseva on terveydenhuollon seurantajärjestelmä nautatiloille, eläinlääkäreille, meijereille, teurastamoille, sekä muille toiminnan yhteistyötahoille, kuten neuvonnalle. Nasevaan tallennetaan tiedot terveydenhuollon toimenpiteistä niiltä lypsykarja- ja naudanlihantuotantotiloilta, jotka solmivat Naseva-terveydenhuoltosopimuksen ja toimittavat sen Nasevaan.

ETT ry:n koordinoiman kansallisen eläinten terveydenhuoltotyön (ETU) puitteissa on määritelty terveydenhuollon kansalliset toimintatavat nautatiloille.   Nasevan avulla voidaan seurata tiloilla tehtyä terveydenhuoltoa mm.käyntejä,tutkimustuloksia,lihan tarkastustuloksia sekä terveydenhuollon kansallisten tavoitteiden toteutumista. Näitä ovat mm. vapaus tarttuvista taudeista, tautien ennalta ehkäisy, jäämien hallinta sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä maidon ja lihan laatu.

Hoito- ja lääkitystiedot voidaan tallentaa Nasevaan, josta ne ovat tilan valtuuttaman teurastamon, meijerin, neuvontaorganisaation ja jalostuksen käytettävissä. Kertaalleen tietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat tilan valtuuttamien tahojen käytettävissä samanaikaisesti.  


Rekisteriä käytetään Internet-selaimella. Rekisterin osoite on www.naseva.fi.

 

5.     Rekisterin tietosisältö

Naseva-järjestelmään kirjataan nautatilojen, tilan eläinten pitopaikkojen ja tilojen omistajien ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Viranomaistietokannoista käytetään tilan nautaeläinluetteloa.

Tilojen omistajista ja yhteyshenkilöistä tallennetaan nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti ja kieli (suomi / ruotsi), jolla henkilö haluaa käyttää rekisteriä.

Pitopaikkakohtaisesti tallennetaan terveydenhuoltosopimukset, joista ilmenee terveydenhuoltokäyntien tiheys. Järjestelmään tallennetaan myös tiedot eläinlääkärin tekemistä terveydenhuoltokäynneistä ja -suunnitelmista sekä pitopaikassa olevista naudoista teetetyt laboratoriotutkimustulokset. 

Rekisterin muille kuin maatilakäyttäjille on määritelty eritasoiset käyttäjäprofiilit; hoitava eläinlääkäri, läänineläinlääkäri, Nasevan jäsenmeijerien ja -teurastamojen toimihenkilöt ja terveydenhuoltoeläinlääkärit, ProAgrian neuvojat, jalostusorganisaatioiden toimihenkilöt, tutkimuksia tekevät laboratoriot sekä Eviran tutkimus- ja valvontaeläinlääkärit.

Kirjallisen hakemuksen perusteella annettu käyttäjätunnus oikeuttaa vain niihin tietoihin, joihin kullakin on käyttäjäprofiilinsa perusteella oikeus. Käyttöoikeus on rajattu vain käyttäjän taustaorganisaation (meijeri / teurastamo / ProArgia-keskus / Jalostusorganisaatio) omiin tuottajiin, jotka ovat antaneet valtuudet tilansa tietoihin ko organisaatiolle. Käyttäjistä tallennetaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, matkapuhelin, sähköposti ja taustaorganisaatio). Läänineläinlääkäreistä tallennetaan toimialue.

Kaikki rekisterissä olevat tilat ja tilojen hoitavat eläinlääkärit antavat kirjallisen suostumuksen tietojensa käyttöön allekirjoittamalla terveydenhuoltosopimuksen.


Maatilojen nimilista ei ole julkinen, mutta muiden rekisteriä käyttämään oikeutettujen henkilöiden nimilista on julkinen. Maatilan valtuutukset -sivuilla on nähtävissä, kenellä on oikeus kyseistä maatilaa koskeviin tietoihin. Henkilöistä ei tallenneta muita henkilötietoja kuin heidän yhteystietonsa.

 

6.     Säännönmukaiset tietolähteet

MMM: nautarekisteri

EVIRA JA ELINTARVIKELABORATORIOT:
Laboratoriotutkimusten tulokset    

TILAN OMISTAJA:
Yhteystiedot, hoito- ja lääkitystiedot

HOITAVA ELÄINLÄÄKÄRI:
Terveydenhuoltosopimus, tiedot terveydenhuoltokäynneistä (sis. havainnot sairauksista, olosuhteista ja eläinten hyvinvoinnista; hälytykset tarttuvista taudeista) ; hoito- ja lääkitystiedot


MEIJERIT JA TEURASTAMOT:
Meijerimaidon määrä ja maidon pitoisuudet , utarepatogeenimääritykset, teurastus- ja lihantarkastustiedot. 

NEUVONTAJÄRJESTÖT:
ProAgria ryhmän tilakohtaiset tuotos-, siemennys- ja terveysseurantatiedot, jotka kootaan erilliselle ProTerveys-lomakkelle ja verkkopalveluiden kautta käytettävät tiedot.

Tietojen syöttö järjestelmään tapahtuu yksittäisinä tapahtumina avoimen rajapinnan (eläinlääkäri- /tuotannonseurantaohjelmat) kautta tai selaimen avulla. Palvelu toimii reaaliaikaisesti eli kaikki järjestelmään syötettävät tiedot vaikuttavat järjestelmässä heti.

 

7.     Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

TILAA KOSKEVIA TIETOJA KÄYTTÄVÄT:
Hoitava eläinlääkäri (sekä sijaisena toimiva eläinlääkäri), läänineläinlääkäri, Eviran tutkimuseläinlääkärit, meijereiden ja teurastamoiden henkilöstö (terveydenhuoltoeläinlääkärit, neuvontahenkilöstö ja eläinliikenteestä vastaavat henkilöt) sekä ProAgrian maitotilaneuvojat ja jalostusorganisaatioiden neuvojat asiakastiloillaan.

Seuraavat käyttäjäryhmät tarvitsevat tutkimuskäyttöön tarvitsemiensa nimettömien tietojen katseluun Nasevan johtoryhmän luvan ja yksittäistä maatilaa koskevien tietojen katseluun lisäksi jokaiselta tilalta erillisen valtuutuksen: terveydenhuoltohankkeissa työskentelevät eläinlääkärit ja tutkimuslaitokset.

Tietojen kirjaaminen rekisteriin ja niiden käyttö perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 § 1. momenttiin. Suostumus tietojen rekisteröintiin annetaan allekirjoittamalla terveydenhuoltosopimus.

Jokaisella tuottajalla on oikeus saada tieto hänestä ja hänen tilastaan ja pitopaikoistaan Nasevaan kirjatuista tiedoista sekä lista henkilöistä/organisaatioista, jotka tietoja pääsevät katsomaan.

Naseva ylläpitää kansallisia hoitokoodeja. Nasevaan tallennetut hoitokoodit siirtyvät Laskentakeskuksen ylläpitämään neuvonnan tietokantaan kansallista seurantaa varten. Karjakohtaiset hoitotiedot ilman lääkitystietoja siirtyvät neuvonnan tietokantaan tuotosseurantasopimuksen puitteissa. Tuotosseurannan ohjesäännön mukaan tietoja voidaan käyttää jalostusarvostelujen laskentaan, ProAgria-ryhmän tekemien neuvontapalvelujen perusteeksi, sekä terveydenhuollossa käytettäviksi.

Tietoja ei ole tarkoitus siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin erityisestä syystä yksittäistapauksissa. Kaikista tietosiirroista Suomen ulkopuolelle pyydetään asianosaisilta erillinen suostumus.

 

8.     Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A.    Manuaalinen aineisto

Terveydenhuoltosopimukset ovat ainoat manuaalisesti tallennettavat dokumentit, koska siinä on tuottajan valtuutus tietojen tallentamiseen ja niiden katseluun.

Sopimukset säilytetään rekisterin hallinnoijan (hallinnoijien) työhuoneessa olevissa mapeissa. Huone on hallinnoijan poissa ollessa lukittu.

B. Palvelimelle talletetut tiedot
Tietojärjestelmän palvelin on sijoitettu pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa Internet-yhteyden tarjoajan palvelintilaan, joka on suojattu nykyaikaisin palonesto- ja tunnistusjärjestelmin. Palvelintila on vartiointiliikkeen valvoma ja se on suojattu myös elektronisilla turvajärjestelmillä. Järjestelmien tietoturvaa ylläpidetään kirjallisen tietoturvasuunnitelman mukaisesti. Tietoliikenneverkon käytöstä kerätään lokia, jota tarkastellaan ongelmien ja poikkeavan verkon käytöksen yhteydessä. Palveluja testataan SQL Injektio-hyökkäysten varalta ja kaikki tuotantopalvelimet sekä tietokannat varmistetaan joka yö. Palvelinlaitteiston sähkönsyöttö on varmistettu.


Tietojen käyttö on suojattu jokaiselle käyttäjälle henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeuden saamiseksi muiden kuin maatilakäyttäjien on tehtävä kirjallinen käyttöoikeushakemus. Käyttäjätunnukset lähetetään hakijalle postitse. Unohtuneiden tunnusten tilalle voi tilata linkin suoraan järjestelmästä käyttäjätiedoissa olevaan sähköpostiin uusien tunnusten luomista varten tai tunnukset voi tilata rekisterivastaavalta sähköpostitse, mikäli pyyntö tulee sähköpostiosoitteesta joka on varmistettavissa rekisterissä jo olevista tiedoista. Käyttöoikeudet määräytyvät käyttäjäryhmän mukaisesti. Jokaisen tilan saatavilla on tarvittaessa kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka ovat oikeutettuja katsomaan tilan tietoja.

Tietojen siirto palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä salataan SSL-salauksella. Käyttäjien henkilötunnuksia ei kysytä eikä tallenneta.